Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en organisatie

ACTA Dental Education B.V. (ADE) verzorgt de inschrijving, administratie, organisatie en facturering van de deelnemers aan PAOT-cursussen, lidmaatschap Quality Practice (QP), vakbladabonnementen, symposia, klinische avonden, master classes, e-learning cursussen en overige nader te bepalen postacademische educatievormen. Het bureau van ADE is telefonisch bereikbaar op nummer 020 5980 308, van maandag tot en met vrijdag van 8:30-17:00 uur.
E-mail: ade@acta.nl

2. Deelname aan de activiteiten, toelating niet-doelgroepleden

ADE organiseert nascholing voor tandartsen (BIG geregistreerd), mondhygiënisten en assistenten die werkzaam zijn in de algemene praktijk (doelgroepleden). Activiteiten kunnen ook open staan voor doelgroepleden met een diploma uit één van de lidstaten van de Europese Unie of een daaraan gelijkwaardig diploma; dit ter beoordeling van de organisatie. Niet-doelgroepleden of doelgroepleden die zich in hun praktijkvoering beperken tot een onderdeel van de klinische tandheelkunde kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan een aantal activiteiten deelnemen. Bij de activiteiten is vermeld voor welke specifieke doelgroepen deze toegankelijk zijn.

 • Activiteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van apparatuur, instrumenten of materialen, zijn uitsluitend toegankelijk voor beroepsbeoefenaren, die op grond van opleiding of ervaring over voldoende vaardigheid in het gebruik beschikken

 • Niet-tandartsen mogen tijdens de activiteiten alleen handelingen verrichten voor zover deze vallen onder de verlengde armconstructie;

 • Niet-doelgroepleden betalen, tenzij anders vermeld, dezelfde prijs;

 • Assistenten zonder tandarts/werkgever kunnen niet deelnemen aan de PAOT-cursus: ‘preventieassistent’;

 • Alle geplande data zijn onder voorbehoud. Per activiteit kan een maximaal aantal personen deelnemen waardoor het kan voorkomen dat een activiteit volgeboekt is.

3. Inschrijving voor een activiteit, aanmelden voor het lidmaatschap en abonnementen

 • Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden.
 • U kunt u zich aanmelden via de website: www.acta-de.nl, www.qualitypractice.nl, of via e-mail: ade@acta.nl.
 • De inschrijving voor activiteiten geschiedt in volgorde van ontvangst van de inschrijvingen. U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van inschrijving of de uitnodiging voor de activiteit.
 • Circa vier weken voor de cursus wordt de factuur voor het betalen van de cursuskosten verzonden. U dient de cursuskosten uiterlijk drie weken voor de aanvang van een cursus te voldoen.
 • Ongeveer twee weken voor de aanvang van een activiteit ontvangt u nadere informatie over locatie, programma, syllabus (indien van toepassing) e.d.
 • Indien een activiteit is volgeboekt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Uw naam wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer er een extra activiteit wordt georganiseerd of wanneer de volgende activiteit plaatsvindt.
 • Indien een activiteit wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen komt te vervallen, ontvangt u daarvan ongeveer drie weken voor de aanvang van de cursus bericht en worden de betaalde kosten gerestitueerd. Tevens wordt uw naam op een wachtlijstgeplaatst en krijgt u bericht, wanneer deze activiteit opnieuw wordt aangeboden.
 • Er wordt geen restitutie verleend voor niet gebruikte themadagen.
 • Voor zover er nog plaats is kunt u zich telefonisch aanmelden voor een activiteit vanaf twee weken voor de aanvang hiervan. Echter uw schriftelijke bevestiging (per e-mail) is daarnaast altijd een vereiste. De kosten dienen in dit geval voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Zonder betaling kan u de toegang tot een activiteit worden ontzegd. Van deelnemers die zonder betaling een activiteit bijwonen zullen de kosten worden gevorderd. De extra kosten van deze vordering komen ten laste van de betreffende deelnemer.
 • Voor assistenten geldt: schriftelijke communicatie met betrekking tot de activiteiten geschiedt via de tandarts/ werkgever.
 • Op de kosten van externe arrangementen (hotelarrangement plus cursuskosten) wordt geen restitutie gegeven op onderdelen waarvan geen gebruik gemaakt wordt.
 • Alle prijzen zijn geldig tot de eerstvolgende 1e september van een kalenderjaar.
 • Er geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen, aanvangende op de datum van de schriftelijke aanmelding en eindigend op de startdatum van de activiteit. Als startdatum voor een nieuw Quality Practice lidmaatschap geldt 1 september van het kalenderjaar, ongeacht de datum van de eerste themadag of updatedag. De herroeping dient schriftelijk te geschieden.

4. Annuleren door de cursist/deelnemer

Met betrekking tot het Quality Practice lidmaatschap schrijft u zich in voor een vol academisch jaar en u verlengt steeds automatisch uw lidmaatschap met een nieuw jaar, tenzij u zich 2 maanden van tevoren schriftelijk uitschrijft.
Wanneer een Quality Practice lid een bevestigde themadag moet annuleren kan dit, met behoud van de themadag binnen zijn/haar account, tot 24 uur voor aanvang van de bevestigde themadag.
Wanneer een deelnemer aan postacademische educatievormen zijn/haar inschrijving voor een activiteit wenst te annuleren, worden afhankelijk van het moment van annuleren kosten in rekening gebracht tenzij anders vermeld:

 • bij annuleren tot twaalf weken voor de aanvangsdatum, € 25,- (administratiekosten);
 • bij annuleren van twaalf tot vier weken voor de aanvangsdatum, € 50,-;
 • bij annuleren van vier tot één week voor de aanvangsdatum, 50% van de deelnameprijs;
 • bij annuleren van minder dan één week voor aanvangsdatum, 100% van de deelnameprijs;
 • indien uzelf, gelijktijdig met uw annulering voor een plaatsvervanger zorgt, is dit zonder financiële consequenties. Hierbij worden Quality Practice activiteiten uitgesloten; dit lidmaatschap is persoonlijk en activiteiten die onder uw QP lidmaatschap vallen, zijn niet overdraagbaar.

Indien een deelnemer wegens ziekte niet aanwezig kan zijn bij de door zijn/haar ingeschreven activiteit dient een medische verklaring te worden ingeleverd om in aanmerking te komen voor een vervangende regeling

5. Betalingsvoorwaarden

 • Bij niet-betaling binnen 21 dagen kan ACTA Dental Education B.V. over de periode van verzuim een rente in rekening brengen van 1% per maand over de hoofdsom.
 • Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen 21 dagen zal ACTA Dental Education B.V. één betalingsherinnering toesturen met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Voldoet de deelnemer/cursist binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is ACTA Dental Education B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
 • ACTA Dental Education B.V. is bij betalingsachterstand gerechtigd een lid en/of cursist de toegang tot de desbetreffende activiteiten te weigeren of te verlangen contant te betalen.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50, -.

6. Klachten

Klachten over aan u geleverde zaken of diensten dienen binnen uiterlijk veertien dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ACTA Dental Education B.V. te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geachte wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

7. Intellectueel eigendom

Offertes, modellen, instrumenten, waaronder ook software, en tot het trainings/cursus programma behorende materiaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht met inbegrip van eventuele aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen, zijn en blijven het eigendom van ADE. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van ADE zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig ander materiaal worden gepubliceerd of op andere wijze dan ook worden vermenigvuldigd. ADE verleent aan zijn opdrachtgevers het niet-exclusieve recht van gebruik van de trainingshandleiding en overig materiaal, voor het gebruik zoals in de opdrachtbevestiging is vermeld. Het eigendom, waaronder het intellectuele eigendom, van het trainingsmateriaal en alle daarmee verbandhoudende materialen blijft aan ADE voorbehouden. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

ACTA Dental Education B.V. Alg. Voorwaarden 26-6-2014