20 september 2017

ACTA Dental Education in de media

Per 31 december 2016 liep voor een grote groep tandartsen de BIG registratie af. Voor deze groep is herregistratie noodzakelijk.

Herregistreren als tandarts

Als u wilt blijven werken als tandarts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich  herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Voor de BIG -herregistratie Tandartsen wordt de eis gesteld, dat er in de vijf jaar voor de herregistratie 2080 uur patiëntgebonden tandheelkundige werkzaamheden zijn verricht met een maximale onderbreking van 2 jaar.
Per januari 2012 loopt voor tandartsen de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en dient men zich (tijdig) te herregistreren.
Indien men aan de gestelde norm voldoet, kan er herregistratie plaats vinden. Daarvoor verwijzen wij naar de website van het Ministerie van VWS en van het BIG register: www.bigregister.nl/herregistratie

Voldoet de tandarts niet aan de gestelde norm, dan wordt namens het Ministerie van VWS voorzien in een scholingstraject, dat wordt verzorgd door ACTA/ ACTA Dental Education. Hierbij is de keuze uit:

  • Het volgen van een scholingstraject gedurende 4 hele dagen. Elk dagdeel wordt afgesloten met een oriënterende test.
  • Het afleggen van een toets. Wordt deze toets geheel of gedeeltelijk gehaald, dan kan er vrijstelling worden gegeven voor het hele, resp. een gedeelte van het scholingstraject.

Indien de scholing, al dan niet in combinatie met de toets vooraf, met succes is doorlopen, dan volgt de afgifte van het PRC* (Periodiek Registratie Certificaat), waarmee men zich kan wenden tot het BIG Register voor de herregistratie.

* De basiscursus Reanimatie/AED, Infectiepreventie en de cursus Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar-Tandartsen vallen buiten de toetsing en het scholingstraject.

Informatie over inhoud, kosten en duur van het traject

Tandartsen worden per 1 januari 2017 verplicht om zich te herregistreren in het BIG register. Voor deze herregistratie geldt de eis dat de tandarts in de voorgaande 5 jaren minimaal 2080 uur patiëntenzorg heeft verleend, waarbij er maximaal een periode van 2 jaar onderbreking van de werkzaamheden mag zijn geweest.
Aan tandartsen die niet kunnen voldoen aan deze eis voor herregistratie, wordt namens het Ministerie van VWS een scholingsprogramma of een toetsing aangeboden om dit alsnog te realiseren. Het scholingsprogramma zal bij ACTA plaatvinden en wordt aangeboden door ACTA Dental Education BV.

Uitgangspunten voor het scholingsprogramma vormen de Kerncompetenties, zoals vermeld in de Big-wetgeving:

  • a. het stellen van een diagnose op basis van algemene anamnese;
  • b. het opstellen van een behandelplan;
  • c. het uitvoeren van preventieve en curatieve behandelingen;
  • d. het evalueren en vastleggen van tandheelkundige zorg.

De volgende keuzes worden geboden om een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te verkrijgen:

  • Scholingstraject (4 dagen)

OF

  • Toets (1 dag)

Het scholingstraject betreft een compact programma, waarvoor ter voorbereiding een leeswijzer wordt aangeboden.

Naast het volgen van een scholingsprogramma wordt de mogelijkheid geboden om in één dag een toets af te leggen waarbij deze Kerncompetenties worden getoetst. In beide gevallen, zowel na het volgen van de scholing als na het met voldoende resultaat afleggen van de toets, zal een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) worden afgegeven. Met dit PRC kan men herregistratie aanvragen voor 5 jaar.
Bij een onvoldoende toets kan de kandidaat ervoor kiezen om via het scholingstraject (met eventueel vrijstelling voor de behaalde onderdelen van de toets) alsnog een PRC te verkrijgen.

Schematisch overzicht van de paden die leiden tot een BIG herregistratie (pagina 6)
Voor meer informatie, zie het beoordelingskader tandartsen op de website: www.bigregister.nl/herregistratie

TOETS
Datum: voorjaar 2018
Tijd: 09.00 – 17.00 uur
Kosten: € 1.950,-

Om de vaardigheidstest op de Simodont goed te kunnen uitvoeren, is het mogelijk om vooraf kennis te maken met het werken op de Simodont. Hiervoor kunt u, na opgave, contact opnemen met ACTA Dental Education.

Updatedatum: 11 mei 2017

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2024